Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží a služeb mezi společností ADV. solutions s.r.o. (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“)

Prodávající

ADV. solutions s.r.o., se sídlem Kestřanská 140/4, 143 00, Praha 4 - Cholupice, IČ: 28487737, DIČ: CZ28487737, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka č. 145213.

Kupující

Právnická či fyzická osoba, která si objednala u prodávajícího zboží či služby.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými předpisy právního řádu ČR.

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Současně si prodávající vyhrazuje právo na použití údajů za účelem informovat kupujícího o dalších službách, nabídkách a akcích, které bezprostředně souvisí s činností prodávajícího.

III. Objednávka

Objednávat u prodávajícího lze pouze písemně: Kupní smlouva, na jejímž základě je realizována dodávka zboží vzniká na základě objednávky v systému napojaky.cz nebo elektronickou poštou. Prodávající potvrdí přijatou objednávku včetně dohodnuté ceny a dodacího termínu. Objednávka, zaslaná kupujícím a potvrzená prodávajícím, se stává závaznou pro obě strany. Odstoupení od závazné objednávky se řídí podmínkami v odstavci IV.

IV. Odstoupení od objednávky

Obě strany mohou odstoupit od objednávky v případě podstatného porušení smlouvy ve smyslu ust. § 345 a §370 obchodního zákoníku. Prodávající může dále odstoupit od objednávky především z důvodů:

 • existence neuhrazených pohledávek u kupujícího
 • vstup kupujícího do likvidace, nebo prohlášení konkursu na majetek kupujícího
 • neúplné zadání pro realizaci ze strany kupujícího (např. nedodání relevantních podkladů pro tisk)
 • neočekávaná chyba v systému napojaky.cz
 • neschopnost realizovat objednávku zaviněním třetích subjektů, zejména subdodavatelů prodávajícího

V každém případě bude prodávající kupujícího o nastalé situaci informovat a snažit se vzniklou situaci řešit. Kupující může dále odstoupit od objednávky bez zavinění prodávajícího pouze se zaplacením storno poplatku, jehož výše je stanovena prodávajícím v okamžiku zrušení objednávky a může činit 0 až 100% z celkové ceny objednaného zboží dle stavu rozpracovanosti objednávky

V. Cena zboží

Aktuální cena objednaného zboží a služeb je cena, která je na základě specifikace kupujícím vygenerována systémem napojaky.cz a je součástí objednávky. Slevy za vyšší odběry apod. jsou možné pouze na základě písemného souhlasu jednatele prodávajícího. Kalkulace cen na nestandardní a zakázkové výrobky je platná maximálně 30 dní od data zaslání nabídky, není-li uvedeno jinak v nabídce. Ceny jsou v Kč za kus bez dopravy či poštovného a balného, není-li uvedeno jinak. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen bez předchozího upozornění, změna cen se však netýká přijatých objednávek. Všechny ceny jsou smluvní.

VI. Dodací podmínky

Při objednání lze dohodnout tyto dodací podmínky:

 • zasílání poštou: Zboží je možno kupujícímu zaslat poštou. Není-li dohodnuto jinak, je účtována paušální cena přepravného a balného 80,- Kč / 1 balík do 5 kg bez DPH. To neplatí pro expresní a nadměrné dodávky. Česká pošta (profi balík) nabízí (ovšem bez garance) dodání následující pracovní den po dni převzetí k přepravě v rámci celé ČR.
 • osobní odběr: Zboží může převzít pouze osoba k tomu pověřená (oprávněná) majitelem firmy nebo statutárním orgánem společnosti. Tato osoba se musí na žádost kupujícího dostatečně identifikovat.
 • zasílání kurýrem (po Praze): Po katastrálním území Hl. m. Prahy je možno kupujícímu zaslat zboží kurýrem. Cena je stanovena na základě hmotnosti zásilky a platného ceníku dopravce. U zboží nad 50 kg si prodejce vyhrazuje právo účtovat manipulační poplatek ve výši 100 Kč bez DPH.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození obalu a obsahu) podle přiloženého dodacího listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu vyroba@napojaky.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat faxem nebo e-mailem prodávajícímu. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.

VII. Platební podmínky

Při objednání lze dohodnout tyto platební podmínky:

 • platbu v hotovosti při převzetí zboží
 • platbu bankovním převodem před převzetím zboží
 • na dobírku při převzetí zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)
 • platbu bankovním převodem se splatností (pouze při splnění podmínek pro poskytnutí kreditu)

Smluvní pokuta v případě nedodržení splatnosti faktur je 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.

VIII. Záruční podmínky a reklamační řád

Vady v kvalitě a množství, které mohou být podle povahy zjištěny okamžitě při převzetí, oznámí kupující prodávajícímu do 10 dní od převzetí zboží. Prodávající je povinen do 10 dní od obdržení takové reklamace písemně oznámit výsledek rozboru, který vykonal a svoje stanovisko. Na skryté výrobní vady prodávající poskytuje záruku po dobu 24 měsíců od odebrání. Po dobu záruky zaručuje technickou úroveň, kvalitu a funkční spolehlivost tak, že bude vyhovovat platným státním normám a technickým podmínkám zvláště dohodnutých oběma smluvními stranami. Zboží, jehož vady je kupující při splnění shora uvedených podmínek oprávněn reklamovat, zasílá na výzvu, po předchozím oznámení vad (reklamaci) k posouzení na oprávněnost reklamace a současně uvede, jakým způsobem požaduje v případě oprávněnosti reklamaci řešit. Prodávající je povinen do 10 dní od obdržení takové reklamace písemně oznámit výsledek rozboru, který vykonal a svoje stanovisko. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (vyblednutí tisků apod.) a vady vzniklé nešetrným nakládáním či použití k jiným, než obvyklým účelům. Prodávající neručí za obsahovou, gramatickou, grafickou a věcnou korektnost podkladů pro potisk, které dodal kupující.

IX. Návrhy, vizualizace, fotky, kresby a texty

Prodávající může na vyžádání poskytnout kupujícímu jiné grafické návrhy řešení tisku, tyto však nejsou obsaženy v ceně vykalkulované v systému napojaky.cz a budou kupujícímu vyúčtovány samostatně. Cena bude stanovena kalkulací před započetím prací. V případě, že tuto cenu kupující neakceptuje, pak se tímto objednávka ruší bez žádných vzájemných nároku na kompenzaci. Veškeré návrhy, vizualizace, fotky, kresby a texty vytvořené prodávajícím, které nebyly realizovány nebo nebyly kupujícím řádně uhrazeny, jsou duševním vlastnictvím chráněným zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským. Bez svolení prodávajícího s nimi leze nelze nijak nakládat.

X. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 7. 2011 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
 Pracuji...